Thông tin version mới

Cập nhật nội dung:

(Build 18.01.2016)

 • - Nâng cấp chức năng sửa chứng chỉ, cho phép sửa Người NK, Địa chỉ, Số,Ngày tờ khai hải quan;
 • - Nâng cấp chức năng Thông báo loại bỏ phương tiện, cập nhật số liệu bảng kê chi tiết
 • - Điều chỉnh làm tròn số trên Phiếu thanh toán, thông tin hóa đơn điện tử, cập nhật hiển thị trên giao diện.

(Build 12.01.2016)

 • - Hoàn thiện chức năng trả lại ở bước "chờ duyệt" về trạng thái "chờ thẩm định";
 • - Sửa lỗi xác nhận thông báo hoãn kiểm tra thực hiện 2 lần ở 2 menu Thông báo hoãn kiểm tra và Được phân công;
 • - Lỗi yêu cầu bổ sung, trả hồ sơ về doanh nghiệp thực hiện 2 lần trong 1 thao tác. Đổi tên nút Yêu cầu sửa hồ sơ và Hoãn kiểm tra.

(Build 31.12.2015)

 • - Tích hợp chức năng Phát hành hóa đơn điện tử vào quy trình Xác nhận thanh toán;
 • - Nội dung phát hành có gắn kèm thông tin Đội kiểm tra, Kế toán xác nhận.

(Build 14.12.2015)

 • - Sửa lỗi hiển thị sai Mã loại phần Thụ lý hồ sơ của DS Chờ thẩm định, Chờ xác nhận chứng chỉ.

(Build 06.12.2015)

 • - Nâng cấp luồng message trao đổi;
 • - BBKT bổ sung chức năng tham chiếu số chứng chỉ;
 • Block hồ sơ chưa hoàn thành gửi message, trừ menu Chờ đóng dấu.

(Build 02.11.2015)

 • - Fix lỗi chữ ký điện tử mục ký duyệt chứng chỉ và đóng dấu;
 • - Bổ sung Không cho mở Thụ lý hồ sơ đối với Hồ sơ chưa hoàn thành gửi message;
 • - Lịch phân công báo cho khách hàng theo ngày xác nhận của Lãnh đạo đơn vị kiểm tra;
 • - Fix lỗi Hủy biên bản, không hiển thị lại danh sách xe và nhóm xe ở Lịch được phân công kiểm tra.

(Build 29.10.2015)

 • - Fix tra cứu và gửi thông tin tham chiếu;
 • - Fix Thông báo phí lệ phí Động cơ, Xe đạp điện;
 • - Chỉnh sửa chứng chỉ điện tử Xe đạp điện.

(Build 28.10.2015)

 • - Bổ sung menu Quản lý theo dõi message gửi đi;
 • - Sửa nghiệp vụ BBKT: sửa số tờ khai HQ, sửa thông tin nhóm xe NK (Số tham chiếu, Nhãn hiệu, Tên thương mại, số loại, nước SX...);
 • - Ký chứng chỉ, đóng dấu, cấp giấy ĐKKT sử dụng Chữ ký số BCY sử dụng plugin, thư viện ký số trên Firefox (không áp dụng ký trên trình duyệt Chrome).

(Build 12.10.2015)

 • - Bổ sung menu Quản lý HS ĐKKT cho Đăng kiểm viên và Đội trưởng;
 • - Ẩn chức năng YCBS / Hủy hồ sơ trên menu Quản lý HS ĐKKT;
 • - Bổ sung bảng Thông tin tỷ giá hiện hành.

(Build 08.10.2015)

 • - Sửa lỗi ẩn thông tin khả năng chịu tải của trục 1..10 trên BBKT xe cơ giới;
 • - Cập nhật chức năng đính kèm nội dung của hồ sơ bổ sung (sửa đổi sau hoãn lịch kiểm tra);
 • - Cập nhật tính năng gửi message tối đa 5 lần sau timeout;
 • - Hotfix load chậm trên nhiều chức năng (fix report Bản thông tin XCG).

(Build 07.10.2015)

 • - Sửa lỗi loại treo (giá trị 1,2) trên BBKT, Bản thông tin xe cơ giới;
 • - Cập nhật chức năng đính kèm file xác nhận sửa đổi chứng chỉ;
 • - Sửa lỗi lô chứng chỉ Động cơ (tạo 1 chứng chỉ duy nhất);
 • - Cập nhật Năm sản xuất về định dạng chuỗi (trước là số);
 • - Cập nhật biên bản kiểm tra Xe đạp điện.

(Build 04.10.2015)

 • - Sửa lỗi thiếu bản thông tin xe nhập khẩu (hủy lịch, bổ sung hồ sơ);
 • - Cập nhật chứng chỉ xe cơ giới (nhóm phương tiện, khối lượng chỉ chở, vừa kéo vừa chở);
 • - Cập nhật biên bản kiểm tra XCG (thiếu tỷ số truyền lùi), XMCD (thiếu TS đặc trưng).

(Build 26.09.2015)

 • - Cập nhật biên bản kiểm tra, chứng chỉ phần TS đặc trưng XMCD;
 • - Cập nhật thông báo phí DCX;
 • - Cập nhật danh sách tài khoản tra cứu cho các trạm đăng kiểm.

(Build 15.09.2015)

 • - Cập nhật bản thông tin, bản điện tử chứng chỉ DCX;
 • - Cập nhật Loại động cơ trên biên bản kiểm tra;
 • - Bổ sung danh sách đính kèm trên bản điện tử, bản in.

(Build 03.09.2015)

 • - Cập nhật bản thông tin, bản điện tử chứng chỉ XBB, XCD, XCG;
 • - Cập nhật danh mục dùng chung, nhãn hiệu, thông số kỹ thuật, biên bản kiểm tra;
 • - Tách loại động cơ đốt trong với động cơ điện.

(Build 18.8.2015)

 • - Hotfix cập nhật bản kê chi tiết xe NK khi DN bổ sung sau hoãn lịch kiểm tra hiện trường;
 • - Loại bỏ chức năng sửa CC nếu chứng chỉ cấp mới chưa thanh toán.

(Build 14.8.2015)

 • - Bổ sung chức năng Sửa chứng chỉ, trên 2 menu Chứng chỉ đã đóng dấu, TB sửa đổi chứng chỉ;

(Build 12.8.2015)

 • - Sửa lỗi không cập nhật Số bc thử nghiệm an toàn, Số bc thử nghiệm khí thải, Số bc COP;
 • - Sửa lỗi Hủy lịch kiểm tra PT chưa lập biên bản, không áp dụng cho PT đã lập biên bản.

(Build 11.8.2015)

 • - Tinh chỉnh biểu mẫu GCN, TBTT, TBM xe máy, thay hình nền các chứng chỉ bản điện tử;
 • - Bổ sung chức năng xem, in lại phiếu tính tiền đã thanh toán;
 • - Sửa nội dung hiển thị trên Phiếu phân công ĐKV, Lịch đề nghị kiểm tra.

(Build 04.8.2015)

 • - Sửa lỗi upload chữ ký số (chức năng cấp số ĐKKT);
 • - Sửa lỗi thiếu bản thông tin xe nhập khẩu;
 • - Sửa lỗi hiển thị sai số lượng xe đã kiểm tra;
 • - Sửa lỗi thiếu ghi chú trên lịch kiểm tra khi nhận yêu cầu hủy hồ sơ.

(Build 16.7.2015)

 • - Phân quyền view cho 25 vai trò trên hệ thống;
 • - Sửa lỗi chữ ký số cho vai trò Trưởng bộ phận Tiếp nhận, Lãnh đạo phòng, Phó phòng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng.